De ervaring leert dat ook indien er alles wordt gedaan om de kosten in de hand te houden er soms onverwachte ontwikkelingen zijn in een dossier. Ik ga ervan uit dat als u over de uitvoering van de overeenkomst, de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van een declaratie vragen of zelfs bezwaren heeft, u die tijdig (schriftelijk) aan mij kenbaar maakt.

Ik handel die dan binnen een redelijke termijn (vier weken) op constructieve wijze af overeenkomstig de doelstellingen van de klachtenregeling.  Op grond van art. 6.28 van de verordening op de advocatuur voorziet mijn kantoor in een klachtenregeling. Mocht u ook niet tevreden zijn met de afhandeling, dan is het uiteindelijk de rechter die bindend uitspraak kan doen.

In voorkomende gevallen kunnen wij samen de geschillencommissie inschakelen, als wij op dat moment daar allebei voor zouden kiezen. Ik neem aan dat u het niet zover laat komen en van tevoren reeds in een persoonlijk gesprek om uitleg heeft gevraagd.

De geschillencommissie, die alleen bevoegd is, nadat deze van ons beiden opdracht heeft gekregen bindend uitspraak te doen, bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGI3) te ‘s Gravenhage.  U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke afhandeling daarvan in dat geval indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.  Omdat het bindend is, moeten wij het samen er eerst over een zijn dat uw zaak voor de geschillencommissie kan worden gebracht.  De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Geschillencommissie’ behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt ook de lokale Deken van de Orde van Advocaten benaderen. Deze kan ook bemiddelen.